Kaeller Baizerin

Sabrina Fankhauser

 

mailto:kaeller_baizer@pfluderi-basel.chx

(Wenn de wotsch e Mail schriibe, derno muesch, bevor s duesch abschigge, s   "X"   am Schluss lesche, das isch wäge dääne bleede Spam Mails)

Zrugg

Basel, 10.06.2016