Protokollfiehrer

Marius Monetti

 

mailto:s_protokoll@pfluderi-basel.chx

(Wenn de wotsch e Mail schriibe, derno muesch, bevor s duesch abschigge, s   "X"   am Schluss lesche, das isch wäge dääne bleede Spam Mails)

Zrugg

Basel, 07.06.2017